Văn Khúc

Thần của người ưa thanh mà tâm thường biến động Tâm của người ưa tĩnh mà thường bị dục kéo lôi Vậy nên Chế được dục thì tâm tự tĩnh An được tâm thì thần tự thanh .

15Articles